STANOVY
pobočného spolku
Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu
Valašské Meziříčí
IČ: 48773123
Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, Poláškova 409
Zpracoval: Výbor oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí
Schválil: Členové OO ČSBS přítomní na členské schůzi, dne 27. června 2016
(viz přílohy č. 1 a č. 2 těchto stanov)
 
Hlava I. - Základní ustanovení
1. Název pobočného spolku je Oblastní organizace českého svazu bojovníků
za svobodu Valašské Meziříčí (dále jen „OO ČSBS Valašské Meziříčí“).
2. OO ČSBS Valašské Meziříčí je pobočný spolek základního spolku ČSBS
ve smyslu ustanovení § 219 NOZ a odst. 1, oddílu C, Hlavy IV. Stanov ČSBS, z.s.
a jako takový je právnickou osobou, způsobilou k samostatnému právnímu
jednání.
3. OO ČSBS Valašské Meziříčí je dobrovolný, nepolitický a nezávislý pobočný
spolek, založený za účelem naplňování společného zájmu svých členů, jímž
je vzdělávání, rozvoj kulturně společenského a občanského povědomí občanů
České republiky – zejména mládeže, se zaměřením na období vzniku
Československé republiky, dále období nesvobody Českého národa v letech
1938-45 a období po roce 1948, sdružující:
a) účastníky národního boje za svobodu a státní samostatnost bývalé
Československé republiky, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé
b) občany České republiky, kteří souhlasí se Stanovami a posláním OO ČSBS.
4. Sídlem OO ČSBS Valašské Meziříčí je Poláškova 409, 757 01 Valašské Meziříčí
5. Působnost OO ČSBS Valašské Meziříčí se vztahuje na celou Českou republiku
i na členy ČSBS žijící v zahraničí.
6. OO ČSBS Valašské Meziříčí je historickým a právním nástupcem původní
okresní organizace Svazu národní revoluce ve Valašském Meziříčí, založené
v roce 1946, později bývalé Základní organizace Československého svazu
protifašistických bojovníků ve Valašském Meziříčí a naposled Základní
organizace Českého svazu bojovníků za svobodu ve Valašském Meziříčí –
po celou dobu trvání se stále stejným vlastním identifikačním číslem
48773123.
7. Na základě registrace u Městského soudu v Praze pod spis. zn. L/28715,
je současný pobočný spolek Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí
s vlastním identifikačním číslem 48773123 pobočným spolkem ČSBS Praha.
8. Jménem OO ČSBS Valašské Meziříčí je oprávněn v souladu s těmito stanovami
jednat a zavazovat se řádně zvolený kolektivní statutární orgán, jímž jsou
představitelé pobočného spolku takto: - předseda a místopředseda, nebo
předseda a jednatel, nebo místopředseda a jednatel - v rozsahu, daném
Stanovami OO ČSBS Valašské Meziříčí a Směrnicemi OO ČSBS Valašské
Meziřičí pro hospodaření.
2
Hlava II. - Poslání OO ČSBS Valašské Meziříčí
Posláním pobočného spolku OO ČSBS Valašské Meziříčí je zejména:
1. Přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů
Československé republiky. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské
důstojnosti na základě principu rovnosti občanů.
2. Vyjadřovat a prosazovat stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním
společenským problémům a uchovávat paměť národa. Zdůrazňovat
nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost rozhodnutí přijatých po
druhé světové válce vítěznými spojenci pro mírové a bezpečnostní zajištění
svobody Evropy. Přispívat svou činností k zabránění růstu a šíření neonacismu,
xenofobie a jiných nebezpečných sociálně-patologických jevů.
3. Usilovat, aby dějiny národního boje za svobodu Československé republiky byly
pravdivě zpracovávány a aby byl objektivně hodnocen jejich význam pro současné
i budoucí generace v České republice.
4. Seznamovat veřejnost, zejména českou i evropskou mládež, s historií a odkazem
národního boje za svobodu Československa.
5. Vydávat publikace, případně vlastní periodika, provádět přednášky, besedy
a prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků šířit odkaz příslušníků českého
národa, kteří se podíleli na obnovení Českého státu v roce 1918 a boji za obnovení
samostatnosti státu v období II. světové války.
6. Shromažďovat a uchovávat archivní dokumenty, fotografie, korespondenci
účastníků odboje, plakáty, vyhlášky a převádět je postupně do digitální podoby.
7. Spolupracovat s obecními a krajskými úřady a dalšími spolky jako kluby vojenské
historie, Československou obcí legionářskou aj. i při zřizování a udržování
památníků, pomníků a pamětních desek obětem národního boje za svobodu
Československa. V případě zrušení těchto památníků, pomníků a pamětních
desek usilovat o obnovu těchto památníků.
8. Vystupovat aktivně na veřejnosti u příležitosti vzpomínkových akcí spojených
s událostmi vzniku Československé republiky, státních svátků České republiky
a pietních vpomínkových akcí obětem válek, obětem národního odboje.
9. Uplatňovat práva a oprávněné nároky přímých účastníků národního boje
za osvobození Československa a pozůstalých vdov, vdovců a sirotků po nich,
ve spolupráci se státními a samosprávnými orgány, zejména v oblasti sociální,
zdravotní a občanskoprávní a to v souladu se zákony České republiky.
10.Spolupracovat s registrovanými odbojářskými spolky v ČR s obdobným posláním
i obdobnými organizacemi v zahraničí. Usilovat o jednotu domácího a zahraničního
boje proti nacismu a fašismu, posilovat vlastenecké uvědomění národního
společenství.
11. Vystupovat proti snahám a útokům podrývajícím základy naší státnosti a proti
zkreslujícímu výkladu našich dějin
12.Pečovat o členy OO ČSBS Valašské Meziříčí
3
Hlava III.
Členství v OO ČSBS Valašské Meziříčí, práva a povinnosti členů
1. Členství v OO ČSBS Valašské Meziříčí může být individuální nebo kolektivní.
2. Kolektivními členy OO ČSBS Valašské Meziříčí se mohou stát nevládní,
nepolitické, neziskové a nezávislé organizace na základě smlouvy o členství
uzavřené mezi OO ČSBS Valašské Meziříčí a zájemcem o kolektivní členství.
Výše a způsob placení členských příspěvků bude řešeno samostatnou dohodou
mezi OO ČSBS Valašské Meziříčí a konkrétním kolektivním členem.
3. Individuálními členy OO ČSBS Valašské Meziříčí mohou být:
3.1. Občané České republiky, kteří podle zákona č. 255/1946 Sb. a zákonů na něj
navazujících byli účastníky národního boje za osvobození Československa
v letech 1938-45 a účastníci národního odboje nesplňující všechny podmínky
zákona č. 255/1946 Sb., kteří prokazatelně bojovali za svobodu národa nebo
byli z politických, národnostních, rasových a nebo náboženských důvodů
pronásledováni nacistickým režimem
3.2. rodinní příslušníci všech generací účastníků národního boje za osvobození
3.3. rodinní příslušníci všech generací účastníků národního boje za vznik ČSR
3.4. občané České republiky, kteří mají kladný vztah k národnímu boji za svobodu
a souhlasí s posláním a stanovami OO ČSBS Valašské Meziříčí a chtějí
se podílet aktivně na činnosti této organizace
3.5. podmínkou indivituálního členství je dosažení věku 18 let
3.6. členové ČSBS se oslovují: "sestro", "bratře".
4. Individuální členství vzniká přijetím písemné přihlášky výborem OO ČSBS
Valašské Meziříčí a zaplacením členského příspěvku. Výbor nepřijme za člena
ČSBS žadatele, u něhož se vyskytnou důvody uvedené níže v odst. 5 těchto
Stanov. Důvody nepříjetí za člena ČSBS musí být do 30 dnů od rozhodnutí
o nepřijetí sděleny písemně nepřijatému žadateli. V tomto případě zamítnutí
přihlášky o přijetí za člena ČSBS má žadatel právo se odvolat k členské schůzi
OO ČSBS Valašské Meziříčí a to do 30-ti dnů od doručení písemného oznámení
o zamítnutí žádosti výborem OO ČSBS Valašské Meziříčí.
5. Individuálními členy OO ČSBS Valašské Meziříčí nemohou být osoby, které:
5.1. byly členy fašistických, nacistických a kolaburujících organizací v době
německé okupace v letech 1938-45
5.2. zpochybňují vlastenectví a činy osob v období 1. světové války vedoucí
ke vzniku ČSR 28.října 1918, dále činy osob které vedly k osvobození ČSR
z německé okupace v květnu 1945, osoby,které zpochybňují historii
holocaustu v období II. světové války a osoby, které zpochybňují historii
totalitních režimů
5.3. jsou nebo v minulosti byly členy spolků označených jako extremistické
a projevují se názory neslučitelnými s demokratickým zřízením
5.4. jsou pravomocně odsouzeny za trestný čin k trestu odnětí svobody
4
6. Individuální člen OO ČSBS Valašské Meziříčí má právo:
6.1. volit a být volen do všech funkcí ČSBS, spolupracovat a podávat návrhy
a připomínky k činnosti ČSBS a jeho orgánů
6.2. prostřednictvím OO ČSBS Valašské Meziříčí žádat o pomoc ČSBS
při uplatňování svých oprávněných požadavků
6.3. být minimálně 14 dnů předem písemně přizván ke všem jednáním, týkajícím
se jeho osoby
6.4. obdržet písemnou odpověď na návrhy a připomínky, které podal zvoleným
orgánům do 30 dnů po zasedání příslušného orgánu ČSBS
7. Individuální člen OO ČSBS Valašské Meziříčí má povinnost:
7.1. dodržovat stanovy OO ČSBS Valašské Meziříčí a plnit usnesení volených
orgánů
7.2. platit členské příspěvky a mimořádné přispěvky na činnost organizace ve výši,
stanovené členskou schůzí OO ČSBS Valašské Meziříčí
7.3. zúčastňovat se členských schůzí organizace
7.4. v případě zvolení do funkce v ČSBS plnit čestně, nezištně a důsledně
povinnosti z toho vyplývající. V případě, že vzniknou závažné překážky pro
výkon zastávané funkce, má povinnost odstoupit z výkonu všech zastávaných
funkcí v ČSBS
7.5. udržovat bratrské vztahy se všemi členy ČSBS a přispívat k jeho jednotě
8. Členství v OO ČSBS Valašské Meziříčí zaniká:
8.1. písemným oznámením člena zaslaném (předaném) výboru OO ČSBS
Valašské Meziříčí o tom, že vystupuje z organizace
8.2. úmrtím
8.3. zrušením členství z vážných důvodů, zejména při hrubém, svévolném nebo
opakujícím se porušení Stanov, usnesení volených orgánů ČSBS a z příčin,
uvedených v Hl.III., odst.4 Stanov výše a při nezaplacení členských příspěvků
ani po druhé urgenci.
9. Zrušení a pozastavení členství v ČSBS:
9.1. o zrušení nebo pozastavení členství v OO ČSBS Valašské Meziříčí rozhoduje
většinou hlasů výbor na základě návrhu členské schůze základní organizace
9.2. rozhodnutí o zrušení nebo pozastavení členství v ČSBS musí člen obdržet
písemnou formou. Proti tomuto rozhodnutí má člen právo se odvolat do
30 dnů od jeho doručení a o odvolání rozhoduje členská schůze. Stejné právo
má i navrhovatel v případě zamítnutí nebo neřešení návrhu
9.3. členství v ČSBS se pozastavuje při zahájení trestního řízení za trestný čin
nebo v příp.zvláště závažných důvodů až do konečného vyřešení případu.
5
Hlava IV.
Územní organizace a orgány OO ČSBS Valašské Meziříčí
Organizační struktura OO ČSBS Valašské Meziříčí je upravena takto:
1. Orgány OO ČSBS Valašské Meziříčí jsou:
a) oblastní členská schůze
b) oblastní výbor
c) oblastní kontrolní komise.
2. Nejvyšším orgánem pobočného spolku OO ČSBS Valašské Meziříčí je oblastní
výroční členská schůze, která se koná jednou za rok. Oblastní výroční schůze
projednává zprávu o činnosti a hospodaření, zprávu revizní komise, zprávu
kontrolní komise a hlavní směry činnosti v příštím období. Z řad členů organizace
volí členy a náhradníky oblastního výboru a delegáty na sjezd ČSBS a jejich
náhradníky. Kromě toho mohou být svolávány v průběhu roku podle potřeby řádné
členské schůze. Požádá-li třetina členů o svolání mimořádné členské schůze
je oblastní výbor povinen svolat i mimořádnou členskou schůzi. Pro platnost
usnesení členské schůze OO ČSBS Valašské Meziříčí je nezbytné schválení
nadpoloviční většinou přítomných členů.
3. Oblastn í výbor ČSBS Valašské Meziříčí:
3.1. svolává oblastní členskou schůzi
3.2. plní usnesení oblastní schůze
3.3. v období mezi členskými schůzemi OO ČSBS Valašské Meziříčí spravuje
a řídí činnost organizace včetně hospodaření s finančními prostředky
a ostatním majetkem OO ČSBS Valašské Meziříčí
3.3 v případě potřeby jako pomocný organizační prvek zřizuje, slučuje a ruší
základní organizace nebo základní skupiny v rámci OO ČSBS Valašské
Meziříčí. Spolupracuje se sdruženími a historickými skupinami v rámci
republikové organizace ČSBS
3.4. volí předsedu, členy i náhradníky kontrolní komise
3.5. Spolupracuje se státními a samosprávnými orgány a organizacemi sociálních
služeb ve svém územním obvodu a uplatňuje u nich oprávněné potřeby
ČSBS, navazuje a rozvíjí přátelské vztahy s dalšími spolky v okruhu své
působnosti při seznamování veřejnosti, zejména mládeže, s historií
a odkazem národního boje za svobodu
3.6. Odpovídá za řádné vedení účetnictví organizace v souladu se Zákonem
o účetnictví a předpisy navazujícími. Schvaluje výsledky hospodaření oblastní
organizace, rozpočet na příští rok, odpovídá za jeho plnění a kontroluje
činnosti a hospodaření základních organizací (základních skupin).
4. K zabezpečení svých úkolů může zřídit stálé i dočasné komise.
5. Schází se podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně.
6. Volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře, jednatele a případně
další funkcionáře oblastního výboru.
6
7. Základní organizace (základní skupina):
7.1. základní organizace (základní skupina) je-li zřízena, je součástí OO ČSBS
Valašské Meziříčí, není jejím organizačním stupněm proto nevede účetnictví
ve smyslu daňových zákonů.
7.2. v základní organizaci (základní skupině) se mohou sdružovat členové OO
ČSBS Valašské Meziříčí z jedné nebo několika obcí. Minimální počet členů
v základní skupině ČSBS jsou 3 osoby. Minimální počet členů základní
organizace ČSBS je 10 osob.
7.3. nejvyšším orgánem základní organizace (základní skupiny) je členská schůze.
7.4. členská schůze základní organizace ČSBS (základní skupiny):
7.4.1. schází se podle potřeby, minimálně však jednou ročně
7.4.2. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření základní
organizace (základní skupiny), o jejích hlavních úkolech v příštím období
i zprávu revizora
7.4.3. volí výbor základní organizace (jednatele základní skupiny)
a doporučuje kandidáty do vyšších orgánů ČSBS
7.5. výbor základní organizace následně volí z řad svých členů předsedu,
místopředsedu, pokladníka, případně i další funkcionáře
7.6. výbor se schází podle potřeby, přičemž výbor základní organizace (jednatel
základní skupiny) svolává a řídí schůzi základní organizace (základní skupiny),
vede členskou evidenci, vybírá členské příspěvky, které neprodleně
odevzdává výboru OO ČSBS, hospodaří s finančními prostředky základní
organizace (základní skupiny), které ji přidělí nadřízený oblastní výbor ČSBS
a plní další úkoly vyplývající ze Stanov OO ČSBS Valašské Meziříčí,
z rozhodnutí oblastního výboru a z rozhodnutí členské schůze základní
organizace (základní skupiny).
Hlava V. - Volby
1. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze OO ČSBS Valašské Meziříčí.
2. Pro volby do orgánů OO ČSBS Valašské Meziříčí je potřebná přítomnost
nadpoloviční většiny členů.
3. O zvolení rozhoduje počet volitelných míst a pořadí podle počtu získaných
hlasů.V případě rovnosti hlasů rozhoduje pořadí kandidátů na kandidátní listině.
4. Volební období pro členy oblastní organizace je pětileté.
5. Místa zvolených členů oblastních orgánů, uprázdněná během volebního
období, se doplní z řad náhradníků, jsou-li voleni. Nejsou-li náhradníci voleni
nebo nestačí-li počet náhradníků, provede se doplnění kooptací.
6. Člen oblastního orgánu, který přes upozornění neplní úkoly vyplývající z funkce,
do které byl zvolen, může být rozhodnutím daného orgánu z funkce odvolán.
7
Hlava VI.
Právní postavení OO ČSBS Valašské Meziříčí,
majetek a hospodaření OO ČSBS Valašské Meziříčí
1. OO ČSBS Valašské Meziříčí, je pobočný spolek ve smyslu zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. OO ČSBS Valašské Meziříčí se řídí ve své činnosti Stanovami pobočného
spolku Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu
ve Valašském Meziříčí.
3. Nedílnou součástí Stanov pobočného spolku Oblastní organizace Českého
svazu bojovníků za svobodu ve Valašském Meziříčí jsou přílohy těchto stanov.
4. Statutárním představitelem OO ČSBS Valašské Meziříčí je aktuální zvolený
kolektivní statutární orgán. Jménem OO ČSBS Valašské Meziříčí je oprávněn
v souladu s těmito stanovami jednat a zavazovat se řádně zvolený kolektivní
statutární orgán vždy v tomto složení: - předseda a místopředseda, nebo předseda
a jednatel, nebo místopředseda a jednatel - v rozsahu, daném Stanovami OO
ČSBS Valašské Meziříčí a Směrnicemi OO ČSBS Valašské Meziřičí
pro hospodaření.
5. OO ČSBS Valašské Meziříčí hospodaří s vlastním majetkem, pořízeným
z vlastních příjmů podle platných zákonných ustanovení a předpisů v souladu
s ustanovením Stanov ČSBS, hlava IV., písm. C., odst.4.
6. Majetek OO ČSBS Valašské Meziříčí, který organizace vlastní k datu schválení
těchto stanov pobočného spolku byl pořízen vlastní činností a vlastním úsilím
tohoto pobočného spolku. Ústřední výbor ČSBS neposkytl v historii
své existence pobočnému spolku ČSBS Valašské Meziříčí nikdy v minulosti
žádné finanční prostředky, dotace, dary, ani dotace ze státního rozpočtu České
republiky. Proto jde výhradně o majetek tohoto pobočného spolku. Rovněž
majetek, který v budoucnu bude pořízen z vlastních prostředků OO ČSBS
Valašské Meziříčí bude výhradně v majetku této organizace.
7. Majetek OO ČSBS Valašské Meziříčí se dělí na:
6.1. hmotný majetek
a) nemovitý – budovy, pozemky atp., ve vlastnictví OO ČSBS Valašské
Meziříčí
b) movitý - tvořený fyzic. předměty ve vlastnictví OO ČSBS Valašské
Meziříčí
6.2. nehmotný majetek – který je tvořen programovým vybavením PC,
duševním vlastnictvím a know-how OO ČSBS Valašské Meziříčí
6.3. finanční majetek ve vlastnictví OO ČSBS Valašské Meziříčí je tvořen:
- vlastními příjmy, které jsou tvořeny členskými příspěvky členů OO
ČSBS Valašské Meziříčí, příp.dalšími příspěvky na činnost organizace
schválenými členskou schůzí organizace
8
- ostatními příjmy, jako jsousubvence, dary a jiné příjmy, zajištěné
vlastním úsilím pobočného spolku
- dotacemi ze státního rozpočtu, které poskytují ČSBS jednotlivá
ministerstva České republiky (ČR) nebo obecní zastupitelstva v oblasti
působnosti OO ČSBS Valašské Meziříčí. OO ČSBS je oprávněna
podávat samostatně žádosti o granty a dotace u místně příslušných
obecních zastupitelstev. OO ČSBS Valašské Meziříčí je rovněž
oprávněna jako samostatná právnická osoba předkládat na jednotlivá
ministerstva ČR projekty se žádostí o přidělení dotací na konkrétní
dotační programy vyhlašované pro příslušný kalendářní rok.
- sponzorskými dary
8. Veškerý majetek OO ČSBS Valašské Meziříčí je veden v evidenci OO ČSBS,
která s ním může nakládat samostatně jen podle obecně platných právních
předpisů a vlastních směrnic pobočného spolku, neboť tento majetek
byl pořízen výhradně z vlastních příjmů pobočného spolku, nikoliv z příjmů ÚV
ČSBS, a to ani nikdy v minulosti v průběhu existence pobočného spolku
(od r. 1945) ve smyslu ustanovení Hl. I, odst. 6 těchto stanov.
9. Evidence, inventarizace, vyřazení případná likvidace majetku OO ČSBS
Valašské Meziříčí:
9.1. hmotný nemovitý majetek vede OO ČSBS Valašské Meziříčí v účetnictví
vždy v pořizovací ceně, podléhá odpisům a je evidován v zůstatkové hodnotě
9.2. hmotný movitý majetek se eviduje v pořizovací ceně
9.3. spotřební materiál se neeviduje a na konci rozvahového období
se do nákladů zahrnuje pouze skutečně spotřebovaný
9.4. inventarizace majetku OO ČSBS Valašské Meziříčí provádí vždy koncem
kalendářního roku. Ukončena musí být nejpozději do 30. ledna běžného roku
9.5. inventarizační komisi jmenuje výbor organizace
9.6. likvidace nepotřebného a nepoužitelného majetku se provádí podle obecně
platných předpisů.
10.Všichni členové OO ČSBS Valašské Meziříčí mají nárok na náhradu cestovních
a jiných nutných výdajů vzniklých při plnění úkolů tohoto pobočného spolku
a mohou jim být poskytovány odměny, o nichž rozhoduje výbor OO ČSBS.
11. Za závazky (příp. úvěry, závazky z běžné činnosti organizace ap.) OO ČSBS
Valašské Meziříčí ručí jen tento pobočný spolek, nikoliv základní spolek. Stejně
tak OO ČSBS neručí za závazky základního spolku ČSBS.
12. Pobočný spolek OO ČSBS Valašské Meziříčí může členská schůze OO ČSBS
Valašské Meziříčí svým usnesením transformovat na základní spolek včetně
stávajícího IČ 48773123 tohoto nyní pobočného spolku, když takto nově vzniklý
základní spolek bude nástupnickou organizací OO ČSBS Valašské Meziříčí.
9
13.V případě zániku ČSBS, z.s. nezaniká pobočný spolek OO ČSBS Valašské
Meziříčí ale v rámci procesu likvidace základního spolku uplatní ustanovení
předchozího odst. 11, hl. VII těchto Stanov.
14.Zánik pobočného spolku – v případě, že rozhodnutím členské schůze,
rozhodnutím soudu apod. dojde k zániku pobočného spolku, postupuje se podle
§ 168 a následující Novely občanského zákoníku.
Hlava VII. - Společná a závěrečná ustanovení
1. Sídlem Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí je Poláškova 409, 757 01
Valašské Meziříčí.
2. Toto znění Stanov bylo schváleno členskou schůzí oblastní organizace ČSBS
Valašské Meziříčí, která se konala dne 27. června 2016 ve Valašském Meziříčí
Přílohy:
1. Zápis o průběhu a usnesení členské schůze OO ČSBS Valašské Meziříčí, konané
dne 27. června 2016
2. Prezenční listina členské schůze OO ČSBS Valašské Meziříčí, konané
dne 27. června 2016
3. Kopie usnesení ÚV ČSBS o zřízení statutu Oblastní organizace ČSBS Valašské
Meziříčí z roku 2012.