Schůze :

 
 

ČLENSKÁ SCHŮZE 17.6.2020

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Pane starosto,

Vážené sestry a bratři,

 

Dovolte mi, abych Vás ještě jednou všechny pozdravil a poděkoval starostovi města p.Robertu Stržínkovi za jeho účast na dnešní mimořádné ČS naší OO ČSBS.

Dění státních institucí, organizací i ekonomiky na 4 měsíce roku 2020 ovlivnila regulační opatření pandemické krize "covid 19". Ta nás donutila přehodnotit řadu vlastních akcí, ale i těch, na které jsme zváni jinými organizacemi a jichž se účastňujeme více méně tradičně.

Nechci o opatřeních polemizovat nebo je vyčíslovat. Pokusím se jim vyhnout a proto mi dovolte zhodnotit činnost OO-ČSBS VM v období od poslední ČS (od 16. ledna 2020) do současnosti a to ve dvou blocích:

- v prvním budu hodnotit - činnost naší organizace, která směřuje k naplňování našemu hlavního poslání- připomínat významné události, osobnosti a výročí bojů za svobodu a našeho vztahu k nim, včetně representace na veřejnosti

- ve druhém přednesu důvody, které nás dovedly až sem, tj.na dnešní mimořádou členskou schůzi.

Zároveň Vás seznámím s kroky, které jsme v tomto omezeném časoprostoru byli nuceni učinit, ale i s těmi, které ještě učinit musíme.

Přistoupím k prvnímu bloku - dovolte mi tedy chronologicky vyjmenovat a připomenout akce s naší účastí v letošním roce:

- první akcí po ČS byla účast k uctění Dne památky obětí Holocaustu 27.ledna na Vodní ulici.

- Významnou interní akcí bylo dokončení ČS OO ČSBS po jejím přerušení dne 12.2., jejíž usnesení nás přivedlo až sem, na toto jednání.

- Dne 27. února (1945) se účastnila naše delagace v součinnosti s ČSDP uctění památky tragedie z konce II. svět. války ve slovenské Cetuně (okr. Nové Mesto n.Váhom).

Později se vinou rozvinutí pandemie teměř každodenně zpřísnují regulační pravidla o shromažďování osob, proto rušíme plánované kulturní a společenské akce, ale přesto některé organizujeme, nebo se jich účastníme

- 4. března proběhla vernisáž a od 5.3 je zpřístupněna putovní výstava "Českoslovenští letci RAF v letech 1940- 45", která byla pro veřejnost otevřena do konce května - opět v součinnosti s ČSDP

- 7. března se účastníme v parku Botanika oslavy 169. výročí narození TGM.

- 15. březen veřejnosti připomínáme jako "Griff nach Prag" (Sáhnutí po Praze), nebo-li německou okupaci Čech, Moravy a Slezka. Toto připomenutí národní tragedie je pouze písemné v naší veřejné vitríně na máněstí.

- 5. května ve velmi omezené, až komorní atmosféře připomínáme 75.výročí osvobození našeho města položením věnce u bývalé Krásenské radnice a 9.května stejné výročí osvobození vlasti položením věnců u pamětní desky zámku Žerotínů a upraveného památníku osvobození Helštýn - tyto akce organizuje a pořádá město VM.

- 23. května (1907) položením věnce připomínáme zvolení T.G.M. do Říšské rady CK Rakouska - Uherska, tedy odstartování jeho politické kariéry

 

Toto bylo časové a obsahové shrnutí akcí s naší účastí uplynulé poloviny roku z hlediska prezentace na veřejnosti.

Z toho místa chci poděkovat všem, kteří se na organizaci těchto akcí podíleli, ale i těm, kteří se jich účastnili.

Pokud máme hledat příčiny událostí, které daly kolo dějin naší organizace do pohybu, musím se vrátit k ČS konané 16.1. /2020

Tou první byla neplánovaná účast 1. místopředsedy Svazu E.Kulfánka a Předsedy ekonomické sekce J.Kalivody.

Ti přijeli mě, jako předsedovi organizace, který si dovolil kritizovat jejich opatření, pořádně vyčinit a uvést vše "na míru pravou".

Bratr E. Kulfánek se snažil všem namluvit, že moje argumenty jsou neopodstatněné a pouze vrážím klín mezi organizace a VV ČSBS. Slovní potyčky a odklon od tematu schůze daly impulsy k jejímu přerušení a dokončena byla až 12. února 2020.

Za co mě přijeli kritizovat?

1.) -za výhrady k novému návrhu Stanov ČSBS, který věcně ani obsahově nic neřešil, pouze "přemaloval firmu". Přitom měl skrytě vytvořit podmínky pro likvidadaci všeho, co bylo VV považováno za kompromitující, zbytnělé kauzy a také veškerá pasiva.

2.) - za výtky v oblasti finančně- ekonomického hospodaření. Jeho špatné vedení i finanční machinace potvrdila kontrola MF ČR u VV loni. Zjištěné závady a pochybení na 11 stránkách textu je vyčísleno jako škoda na penězích Svazu za r. 2016-18 ve výši 973 tis. Kč, po dohledání dokladů k jejímu výeaznému snížení nedošlo (898 tis. Kč)- za organizacemi cca 250 tis.Kč a na vrub VV cca 650 tis.Kč.

3.) - za kritiku postojů a prohlášení vedoucích představitelů Svazu na veřejnosti, které plošně zhoršují mediální obraz organizací v regionech, dokonce i odmítání spolupráce s orgány statní správy a místních samospráv. Tento stav nás zatěžuje při jednáních s institucemi, ale i při názorových střetech spolků, pro nás s nepřijatelnými, až extremistickými názory .. bohužel..

 

Většina z Vás vše o čem píši a hovořím zažila v lednu "na živo". ČS definovala, že taková jednání a chování členů VV ČSBS jsou pro naši OO VM nepřípustná a proto jsem se rozhodli osamostatnit.

 

Proč jsme tady?

Ukládá nám to usnesenÍ přerušené ČS OO VM

- bod.1.4. "...pro vznik nového spolku je 72 ze 76 členů...";

- bod1.5. "..výborem OO rozpracovat další postup při tomto procesu..(osamostatnění)";

- bod 3.1a) "...spolupracovat s orgány MěÚ VM i dalšími organizacemi při vzniku samostatného spolku..."

Co jsme pro to udělali

1.) 11.března 2020 získal "Potvrzení o sídle spolku" od MěÚ VM K.Kredba,

2.) V půběhu měsíce března/20 dali A. MArtínek a J. Kozlík jako svolatelé ve známost, že se ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku zakládají nový spolek

Dne 16.března 2020 se sešelo 13 osob s vůlí takový spolek založit z nichž byl zvolen ustanovující výbor:

- předseda - Karel Kredba

- místopředseda Otakar Goláň

- jednatel výboru Šárka Drozdová

- členka výboru pro kulturu Danuše Kozlíková

- hospodářka výboru Jarmila Goláňová

s názvem "Společnost pro uchování odbojových tradic"

3.) 16. března 2020 Ustanovující výbor schválil znění Stanov a název spolku; základní podobu zpracoval především br. A Martínek a J.Kozlík a doporučil je jako přílohu zápisu

4.) 8.dubna 20 byly úředně ověřeny všechny podpisy zvolených členů výboru

5.) Zpracováním "Žádosti o zapsání do spolkového rejstříku" u KS Ostrava byla kolektivní práce s největším podílem A.Martínka. 14.dubna je podepsán a odeslán

6.) dne 6. května byl v součinnosti s městem doplněn souhlas s o právní autonomitě spolku

7.) 10. května 2020 byl určen termín konání této mimořádné ČS. Současně byly poučeny úsekové pracovnice, které Vás všechny obešly

8.) 12. května byla zadána studie loga spolku

9.) 6. a 12. června 2020 byly zajištěny prostory pro konání této ČS a občerstvení. Koncipovány byly programy a dokumenty schůzí

10. ) Dne 2. června 2020 byl do spolkového rejstříku KS Ostrava oddíl L/ vložka č.19 227 - vložen zápis- Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. (IČ 097 51 842),

sídlo spolku Poláškova 409, 757 01 VM;

 

Co ještě musíme udělat?

Protože velká většina z Vás chce nadále pokračovat je důležité majetkové vypořádání

dne 12.2. jsem založil nový bankovní účet SUOTa zpracoval ve prospěch nového spolku tyto směrnice :

- o evidenci a vedení osobních údajů

- jednací řád

- volební řád

- sm. pro nakládání s majetkem

Deklaraci vzniku Společnosti pro uchování odbojových tradic zpracoval

- br.Alois Martínek - předseda Historicko dokumentační komise

Dokončit ještě musíme

tato technicko- administrativní opatření

1.) movitý majetek OO ČSBS VM (i know -how) prodat SUOT z.s. za 100,- Kč na základě kupní smluvy mezi oběma subjekty

2.) finanční majetek předat účelově jako sponzorský dar na na činnost nového sbjektu ve 3. a 4. kvartálu 2020, přičemž členské příspěvky jdou za každým členem

3.) určit likvidační skupinu, kterou ponechat v prostorech SUOT na základě podnájemní smlouvy

4) požádat vedení města o pokračování smluvního závazku podpory, který objasnit zastupitelstvu VM. Vše smluvně ošetřit se správou majetku MěÚ VM

5.) postupně zpřístupnit Web-stránky SUOT, na kterých kontinuálně prezentovat naši činnost

6.) smluvně obnovit spolupáci s Městem VM, okolními obcemi regionu, městem VS, KÚ ZLK a dalšími úřady, školami, vojskem, organizacemi a institucemi

7.) zpracovat Plán činnosti SUOT na druhé pololetí 2020 v součinnosti s MěÚ

8.) dát ve známost obecné veřejnosti zprávu o vzniku SUOT, jejího poslání a možností

 

Z tohoto místa mi dovolte znovu poděkovat výboru

 

Připomenout:

- 18.06. (11942) poslední den boje výsadkářů (operace Anthropoid)v kostele sv. Cyrila a Metoděje - (27.5. atentát na říš. protekt. R.Heydricha - = 19.6. Lidice; 24.6. Ležáky)

- 22. 06. 1941 - operace Barbarossa - největší něm. operace pozem. sil - přepadení SSSR

- 27.06 1950 - popravena byla Mlada Horáková - vykonstruovaný proces

- 2. 7. 1917 - vítězství Čs. legií u Zborova - (výrazné vystoupení našich legií na vých. frontě I.s.v.)

 

Závěr:

Vážení přítomní

Všechno jednou začíná a druhé končí - základní postupát historického pohybu a dnes jsme toho svědky.

Přesně před 75 lety se ustanovuje organizace, na kterou po různých obměnách a transfornacích navazujeme. Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Valašské Meziříčí končí svoji činnost jako organizace, která v posledních letech velmi úspěšně působila ve společenské strutuře našeho města

Svobodným rozhodnutí většiny z Vás jste však dali najevo, že se neloučíme s obsahem a formou svojí dosavadní činnosti, ale s pražským vedením Svazu. Tímto rozhodnutím se chceme pouze oprostit od jeho excesů a vleklých kauz, které bohužel velice negativně ovlivnily a ovlivňovat ještě budou spolkový život.

Chci poděkovat všem, kteří ve prospěch Oblastní organizace ve VM pracovali celým svým srdcem, umem i možnostmi. Přesto mi dovolte zvlášť poděkovat jejímu bývalému předsedovi - Ing. Aloizi Martínkovi -, který dal organizaci řád, obsah i ducha a upevnil její prestiž nejen v našem regionu - díky Lojzíku.

 

Přeji Vám všem pevné zdraví, optimismus a těším se na další spolupráci.

Slovy klasika - ... na shledanou v "lepších časech"!

 

ve Valašském Meziříčí 17.června 2020      Ing. Karel Kredba

předseda OO ČSBS Valašské Meziříčí

 

viz fotogalerie

 

 

 

 

 

 
 
 
SCHŮZE VÝBORU 10.října 2019
 
1.Kontrola usnesení z předcházejících schůzí výboru.
2.Byla zhodnocena naše účast na pietních akcích
   spojených se se Slovenským národním povstáním.
  Při pietním aktu na na Makově (75 let SNP) obdržela 
  naše Oblastní organizace Pamätný list od Slovenského
  zväzu protifašistických bojovníkov (viz aktuality)
3.Předseda informoval při návštěvě ZŠ V.M.ředitele 
  těchto škol o naší činnosti s cílem možné spolupráce 
  při pietních aktech a oslavách pořádaných naší 
  oblastní organizací.
4.Byla schválena organizace oslav 28.října a 
   a 17.listopadu.
5.Členové naší Historicko-dokumentační komise
   zpracovali materiál k 17.listopadu,který bude
   vydán jako příloha Zpravodaje města.
 
 
 

SCHŮZE VÝBORU 19.srpna 2019

 

1. Kontrola usnesení z členské schůze a schůze výboru.

2. Na základě několika pozvánek,k pietnímu aktu oslav

Slovenského národního povstání,bylo rozhodnuto

o účasti naší delegace na všech místech na Slovensku.

3. Rovněž bylo rozhodnuto o účasti na Slavnostním

setkání k 75.výročí přechodu Partyzánského oddílu

Jana Žižky ze Slovenska na Moravu.

4. Byl schválen plán akcí do konce r.2019 a příprava

plánu akcí v r.2020.

5. Byly schváleny kulturní akce do konce r.2019.

6. Předseda Oblastní organizace navštívil ZŠ a SŠ ve

Valašském Meziříčí a nabídl jim spolupráci při akcích

naší organizace a možnost využití archivu organizace

k výuce dějepisu.

7. Dne 18.12.2019 se uskuteční rozšířený výbor za účasti

vedoucích skupin a angažovaných hostů.

8. Výroční členská schůze se uskuteční dne 15.1.2020

v 9.30 hodinv kavárně zámku Žerotínů.

9. Byla podána informace o instalaci výstavy

Lidice-Valašsko.Výstava bude probíhat počátkem

r.2020 v prostorách zámku Žerotínů.

 

 

Výroční členská schůze 16.1.2019

 
Schůze byla zahájena za přítomnosti 55 členů (nadpoloviční účast).
Následně byla zvolena mandátová komise pro volbu nového výboru a návrhová
komise pro usnesení z členské schůze.
Byla přednesena zpráva za r.2018 o činnosti Oblastní organizace a o hospodaření.
Dále byla zhodnocena kulturní činnost a přednesena zpráva revizní komise.
Uctili jsme památku členů,kteří zemřeli v r.2018.
Informaci o jednání ÚV ČSBS v r.2018 přednesl náš zástupce v ÚV ČSBS.
Proběhly volby členů nového výboru Oblastní Organizace ČSBS Valašské Meziříčí.
Byl nastíněn program činnosti Oblastní organizace na r.2019 a po konzultaci 
s dalšími organizacemi ve V.M. bude upřesňován.
V diskuzi byla kritizována práce Výkonného výboru ÚV ČSBS za politickou činnost,
(která není smyslem naší organizace),za špatnou komunikaci se členy (neodpovídání
na připomínky a dopisy členů) a za špatný obraz ČSBS na veřejnosti.
Byl na schůzi proto vyzván předseda ÚV ČSBS k odstoupení.
Jako hosté se zúčastnil zástupce Slovenského svazu protifašistických bojovníků,
zástupci města Valašského Meziříčí a zástupci ÚV ČSBS (i bratr Vodička).
Usnesení z této výroční schůze bylo schváleno všemi přítomnými členy.
 
 
 
 
SCHŮZE VÝBORU 4.3.2019
 

1. Velmi dobře byla zhodnocena slavnostní schůze z ledna 2019 a také

pietní akce Holocaust ve V.M. a na Slovensku v Cetune,kterých se

účastnili naši členové.

2. Předseda naší organizace detailně referoval o průběhu zasedání

UV ČSBS, které se konalo 26.2.2019.Bylo chaotické,špatně připravené,

vyznačující se snahou vedení neřešit špatný obraz ČSBS ve veřejnosti

a hospodaření a v nespokojenosti s rozhodováním i postupem

vedení UV.

3. Byla přijata opatření k zajištění pietního aktu 169.výročí

narození T.G.M. a k výročí obsazení Československa fašistickým

Německem 15.3.2019

4. Diskuse vyústila v usnesení sepsání výzvy našich členů k odstoupení

předsednictva UV ČSBS (také na základě usnesení slavnostní členské

schůze z října 2018)

 

Jednání výboru se konalo v rozšířené účasti vedoucích úseků a členů

Historické a dokumentační komise naší oblastní organizace.

(VIZ AKTUALITY)