Projekt dobrovolné péče o seniory

 

Projekt dobrovolné péče o seniory

Českého svazu bojovníků za svobodu

Popis projektu

Cílem projektu je napomáhat seniorům – členům Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), počínaje 80 rokem jejich věku, a bránění jejich sociálnímu vyloučení ze společnosti.

Projekt je zaměřen na poskytování individuální péče a podpory členům cílové skupiny, omezení rizik a důvodů, které mohou seniory – členy ČSBS ve vysokém věku, přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem. Tohoto je v projektu dosaženo prostřednictvím vedení a pravidelné aktualizace databáze seniorů – členů ČSBS a dále sestavením týmu koordinátorů a dobrovolných pracovníků, kteří zajišťují pravidelný osobní styk se seniory – členy ČSBS a poskytují jim poradenskou pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení jejich sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů a při jejich informování o možnosti využívání různých programů.

Nedílnou součástí projektu je dobrovolné zapojení členů ČSBS jako koordinátorů a dobrovolníků do osobního styku s cílovou skupinou. V rámci projektu koordinátoři projektu a dobrovolníci ČSBS spolupracují s orgány sociální péče a s orgány místní samosprávy a státní správy. Při jednáních s jednotlivci cílové skupiny jsou zjišťovány jejich potřeby a ty jsou předávány místním samosprávným orgánům, orgánům sociální péče a dalším orgánům státní správy. Získané informace jsou pravidelně zpracovávány a předávány Sociálně zdravotní komisi Ústředního výboru ČSBS.

Cílovou skupinou je 1.763 členů ČSBS, starších 80 let věku, podle stavu počtu členů ČSBS k 1. 1. 2015. V tomto počtu je zahrnuto celkem:

 • 615 čs. polit. vězňů z let 1939-1945, členů ČSBS, držitelů osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., v kat. g),

 • 84 účastníků Českého národního povstání z května 1945, držitelů potvrzení podle zákona č. 357/2005 Sb.,

 • 1.064 ostatních členů ČSBS bez odboje, včetně pozůstalých po účastnících národního boje za svobození.

Je nutné sdělit skutečnost, že počty členů se v současnosti liší od poslední aktualizace dat.

Realizační tým koordinátorů a dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu je sestaven ze sociálně zdravotních referentů jednotlivých okresních /obvodních, městských, oblastních/ výborů ČSBS po celé České republice. Jejich práci bude řídit Sociálně zdravotní komise Ústředního výboru ČSBS.

Projekt se skládá z činností a klíčových aktivit:

 • sestavení realizačního týmu,

 • sestavení a vedení databáze cílové skupiny členů ČSBS,

 • pomoc při řešení sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů cílové skupiny členů ČSBS,

 • provádění metodických shromáždění koordinátorů projektu,

 • zapojení cílové skupiny do spolupráce se školami, a zprostředkování jejich styků s veřejností.

Důležitou úlohu bude mít spolupráce s orgány sociální péče a s orgány místní samosprávy, zpracovávání a předávání získaných informací SZK ÚV ČSBS a zabezpečení projektu.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je napomáhat příjmové skupině ČSBS při plnohodnotném zapojování do života společnosti a bránění jejich sociálnímu vyloučení. Jedná se o poskytnutí individuální péče a podpory členům ČSBS, omezit rizika a důvody, které je mohou ve vysokém věku přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.

Předmět projektu

Předmětem projektu je realizace následujících činností:

 1. Vedení databáze cílové skupiny osob.

 2. Zajištění pravidelného osobního styku s jednotlivci cílové skupiny, poradenská pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů a jejich informování o činnosti ČSBS, místní samosprávy a orgánů sociální péče.

 3. Poskytování informací jednotlivcům cílové skupiny o možnostech zvýhodnění (benefitů) při využívání různých programů v oblasti sociálního zabezpečení a sociálních služeb pro tyto osoby.

 4. Zjišťování potřeb jednotlivých osob cílové skupiny především v oblasti sociálněprávní a sociálně zdravotní a předávání získaných informací místním orgánům sociální péče.

 5. Předávání informací místním samosprávným orgánům o životních jubileích a dalších významných událostech v životě osob cílové skupiny.

 6. Organizováním osobních setkání při příležitosti životních jubileích a realizací dalších aktivit místně příslušných organizací ČSBS.

 7. Zapojení jednotlivých osob cílové skupiny do spolupráce s organizacemi ČSBS v místě, do aktivní účasti na pietních a vzpomínkových akcí v regionu, do spolupráce se záchrannou službou, s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem.

 8. Vyhledávání i osob ohrožených sociálním vyloučením z řad cílové skupiny a předávání informací o nich dalším kompetentním orgánům.

 9. Vyhodnocování získaných informací a předávání informačních zpráv SZK ÚV ČSBS o plnění sjednaných činností a stavu a situaci cílové skupiny, včetně ročních vyhodnocení.

Sestavení a práce realizačního týmu projektu

Pro úspěch a zdárnou realizaci projektu je důležité sestavení realizačního týmu projektu. Realizační tým projektu je složen z předsedkyně (předsedy) Sociálně zdravotní komise ÚV ČSBS a krajských koordinátorů.

Realizátorem (řešitelem) projektu je předsedkyně (předseda) Sociálně zdravotní komise ÚV ČSBS.

Sídlem realizátora (řešitele) projektu je ÚV ČSBS, Legerova 22, 120 49 Praha 2.

Realizační tým projektu je tvořen krajskými koordinátory projektu z řad členů ČSBS v počtech uvedených v přiloženém schématu. Před zahájením projektu jsou řešitelem osloveny všechny okresní (obvodní, městské, oblastní) výbory ČSBS a je:

 • sestaven tým krajských koordinátorů s působností pro koordinaci projektu v jednotlivých krajích

 • provedeno seznámení s obsahem projektu jednotlivých okresních (obvodních, městských, oblastních výborů ČSBS, kde jsou ustanoveni dobrovolníci podílející se na realizaci projektu v místě.

 • provedeno upřesnění evidenčních počtů členů ČSBS, příjemců aktivit projektu.

Projekt je realizován od 1. března 2016, ale jeho náplň se tvořila postupně v souladu s konzultacemi Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Před sjezdem ČSBS měly okresy spousty jiné práce, proto se koordinátor rozhodl k podrobnějšímu seznámení okresů s obsahem projektu až po sjezdu, eventuálně až po ukotvení nového složení funkcionářů v jednotlivých okresech. První práce koordinátora bylo seznámení s politickými vězni, kde právě probíhalo oceňování hejtmany. Koordinátor proto, převážně, prakticky až do sjezdu pomáhal předsedkyni SKZ UV ČSBS s jejich přesnou identifikací.

Nyní se práce koordinátora především soustředí na ostatní členy ČSBS, starší 80. let, kteří platí členské příspěvky. Proto Vás žádám jako koordinátor o aktivní spolupráci, abychom společně naplnili hlavní cíl projektu. Realizace projektu dobrovolné péče

Oblastní výbor ČSBS zpracuje seznam jednotlivých příjemců aktivit (členů ČSBS starších 80 let věku) a ustanoví dobrovolníka, který v rámci oblastní organizace ČSBS se bude realizací projektu zabývat.

Dobrovolník ustanovený oblastním výborem ČSBS realizuje projekt návštěvami v domech a bytech v místech trvalého bydliště (trvalého pobytu) jednotlivých příjemců aktivit - členů ČSBS starších 80-let věku. Realizace projektu předpokládá návštěvu dobrovolníka minimálně 1x za 2 měsíce, tj. cca 5 návštěv u jednoho seniora ČSBS za kalendářní rok.

Návštěvy u příjemců aktivity jsou koordinovány s krajským koordinátorem projektu po dohodě s krajským koordinátorem projektu pro daný kraj. Dobrovolník z oblastní organizace ČSBS navštěvuje konkrétního příjemce aktivity a projednává s ním jeho potřeby. Po zjištění potřeb příjemce aktivity, buď poradí, jak danou záležitost vyřešit, nebo se obrací na koordinátora projektu pro daný kraj.

Důležitou úlohu při návštěvách seniorů ČSBS má spolupráce s orgány sociální péče a s orgány místní samosprávy, dále pak 1x za měsíc zpracovávání a předávání získaných informací krajskému koordinátorovi projektu.